วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์                                                                                                        

          โรงเรียนบ้านสามเส้าเป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. บริหารและจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
  4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 8  องค์ประกอบ
  5. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา

 

 เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ
  5. ผู้ปกครองชุมชนองค์กร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านในการจัดการศึกษา


โรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 0857724530 , admin :นิรุตต์ แสวงนาม  0849590494

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านสามเส้า