ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านสามเส้า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2520 และทำพิธีเปิด ในวันที่ 4 พฤษภาคม  2520 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านสามเส้าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านสามเส้า บ้านก่อ ช่วยสละทุนทรัพย์ จัดหากระดานดำ โต๊ะครูและอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลายอย่าง การจัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจาก นายสัมฤทธิ์ วรรณศรี นายกิจ บริบูรณ์ นายยงยุทธ  ปิวรบุตร และนายประสิทธิ์  จันดา ทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และสติปัญญาจนสำเร็จด้วยดี การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายสายัณห์  ผิวอ่อน รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่  นายสมเกียรติ์  ทองมนต์  เป็นครูผู้สอน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ศก.02 จำนวน 3 ห้องเรียน

       ปีพ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจำนวน 90,000  บาท ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ศก.14ก     จำนวน  1 หลัง

       ปี 2525 ได้รับงบประมาณจำนวน  95,000 บาท ก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ ศก.23 จำนวน 1 หลัง

       ปี 2527 ได้รับงบประมาณ จำนวน  50,000 บาท  ก่อสร้าง ส้วมนักเรียน  แบบ สปช. 601/26   ชนิด 4  ที่นั่ง  จำนวน  1 หลัง

       ใน ปี 2527 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  600,000  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26  จำนวน1 หลัง  3  ห้องเรียน 

       ปี 2530 ได้รับงบประมาณจำนวน  150,000  บาท ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 302/26   จำนวน 3 หลัง

       ปี 2532 ได้รับงบประมาณจำนวน 150,000 บาท  ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 จำนวน 1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ จำนวน  65,000  บาท  ก่อสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช. 601/26  ชนิด  4  ที่นั่ง  จำนวน  1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ จำนวน  110,000  บาท ก่อสร้าง ส้วม นักเรียนแบบ สปช. 601/26 ชนิด 4       ที่นั่ง จำนวน  1 หลัง( มิยาซาว่า)

       ปี พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณ จำนวน 800,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.201/26 จำนวน  3  ห้องเรียน         

       ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณ จำนวน  50,500  บาท ก่อสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช. 601/26  ชนิด  2  ที่นั่ง  จำนวน  1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ จำนวน  150,000  บาท ก่อสร้าง อาคารฝึกงานอาชีพ จำนวน  1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบบริจาค จำนวน  300,000  บาท  ก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน  1 หลัง

       ปี พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,684,800  บาท ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 

       ปี  2545  ได้รับเงินบริจาค  จำนวน  480,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบสร้างเอง  จำนวน  1  หลัง

                   ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ ระดับอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีนักเรียนทั้งหมด  412  คน ห้องเรียน จำนวน  16  ห้องเรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน   25  คน  ข้าราชการครู จำนวน 20 คน  พนักงานราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน ช่างไฟฟ้า 4 จำนวน  1 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายโกศรี   พันธ์ยงค์   รักษาราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  คือ นางสุบิน  ชื่นชายโรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 0857724530 , admin :นิรุตต์ แสวงนาม  0849590494

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านสามเส้า